bip OKE Lód1
bip OKE Lód1
    ikonaOKE Łódź    ikonaBIP    ikonaMEN    ikonaCentralna Komisja Egzaminacyjna
szukaj:
spacer

spacer
koniec menu
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Obszary działania \ Egzaminatorzy    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
     
Informacja dla egzaminatorów sprawdzianu w sześcioletniej szkole podstawowej

Na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1010) z dniem 1 września 2016 r. okręgowe komisje egzaminacyjne zaprzestały prowadzenia ewidencji egzaminatorów w zakresie sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. Zgodnie z art. 15 ust. 2 powyżej cytowanej ustawy z dniem 1 września 2016 r. egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów w zakresie sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych - przestają być egzaminatorami w tym zakresie.

Informacja dla egzaminatorów gimnazjów

Informujemy, że zgodnie z art. 271 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60), z dniem 1 stycznia 2018 r. egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w dotychczasowym gimnazjum i egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych i dotychczasowym gimnazjum dla dorosłych, stają się również egzaminatorami w zakresie egzaminu ósmoklasisty i egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych.

Informacja dla egzaminatorów egzaminów eksternistycznych

Z dniem 31 sierpnia 2020 r. okręgowe komisje egzaminacyjne zaprzestają prowadzenia ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w dotychczasowym gimnazjum i egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych i dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych.

Informujemy, że zgodnie z art. 271 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60), z dniem 1 lipca 2020 r. egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego oraz egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, stają się również egzaminatorami w zakresie egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia.

Z dniem 31 sierpnia 2020 r. okręgowe komisje egzaminacyjne zaprzestają prowadzenia ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w dotychczasowym gimnazjum i egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych i dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych.

Z dniem 1 lipca 2020 r. okręgowe komisje egzaminacyjne zaprzestają prowadzenia ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej. Egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów w tym zakresie stają się jednocześnie egzaminatorami w zakresie egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia.

***

Informacje ogólne o szkoleniach

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi organizuje bezpłatne kursy przygotowujące nauczycieli do pełnienia roli egzaminatora w zakresie:
• egzaminu ósmoklasisty
• egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów, z których przeprowadzany jest egzamin maturalny
• egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Pełnienie obowiązków egzaminatora umożliwi nauczycielowi:
• dokładne poznanie kryteriów przyznawania punktów za egzaminacyjne odpowiedzi uczniów,
• dogłębną analizę pytań zamieszczonych w teście pod kątem własnej pracy dydaktycznej,
• pracę w zespole kreatywnych nauczycieli z różnych szkół,
• uzyskanie dodatkowych dochodów, dzięki pełnieniu funkcji egzaminatora.

Na szkolenie może zostać przyjęta osoba, która spełnia warunki określone w ustawie o systemie oświaty (art. 9c ust. 3 lub 4) oraz złoży wniosek o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów.

Zobacz:
szczegółowe informacje nt. wymagań wobec kandydatów na egzaminatorów
składanie wniosków o przyjęcie na szkolenie

Godzinowy wymiar szkoleń:

23 godziny dydaktyczne
22 godziny dydaktyczne
22 godziny dydaktyczne

Wymiar szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu maturalnego zależy od przedmiotu i wynosi:

40 godzin dydaktycznych
25 godzin dydaktycznych
34 godziny dydaktyczne
30 godzin dydaktycznych

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

Kandydat na egzaminatora musi spełniać wymogi określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481), - art. 9c ust. 3 lub 4.

Zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy o systemie oświaty egzaminatorem może być osoba, która:

1. posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, z zakresu której przeprowadzany jest sprawdzian lub egzamin, albo jest nauczycielem akademickim prowadzącym pracę dydaktyczną w dziedzinach związanych z zajęciami edukacyjnymi, wchodzącymi w zakres odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu,

2. posiada, uzyskany w okresie 6 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis do ewidencji, co najmniej trzyletni staż pracy dydaktycznej w szkole publicznej, szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w zakładzie kształcenia nauczycieli lub szkole wyższej albo co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w placówce doskonalenia nauczycieli, urzędzie organu administracji rządowej, kuratoriach oświaty lub innej jednostce sprawującej nadzór pedagogiczny. 3. Spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 2-4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r., poz. 191) - tj.
- ma pełną zdolność do czynności prawnej,
- nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie)
- nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie

4. ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie na egzaminatorów organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, zakończone egzaminem ze znajomości zasad przeprowadzania i oceniania sprawdzianu oraz egzaminów.

Zgodnie z art. 9c ust. 4 egzaminatorem w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie może być również osoba, która:

1. jest przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców albo stowarzyszenia lub samorządu zawodowego,

2. posiada kwalifikacje wymagane od instruktora praktycznej nauki zawodu oraz uzyskany w okresie ostatnich sześciu lat przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji, co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym przeprowadzany jest egzamin,

3.spełnia warunki określone w ust. 3 pkt 3 i 4, tj. spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Karta Nauczyciela i ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

SKŁADANIE WNIOSKÓW:
Osoby spełniające warunki wymagane od kandydatów na egzaminatorów określone w ustawie o systemie oświaty (więcej informacji w zakładce Wymagania), chcące zostać egzaminatorami powinny złożyć wniosek o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów (wraz z wymienionymi w nim załącznikami) wniosek do pobrania

WNIOSKI O PRZYJĘCIE NA SZKOLENIE MOŻNA SKŁADAĆ CAŁY ROK

Uwaga:
Na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów zapraszane są wyłącznie osoby, które złożyły wnioski o przyjęcie na szkolenie. Zaproszenia wysyłane są pocztą elektroniczną na adres mailowy podany przez kandydata we wniosku, w szczególnych przypadkach – telefonicznie.

W przypadku zmiany danych kandydata na egzaminatora, w szczególności adresu mailowego lub numeru telefonu, kandydat na egzaminatora powinien powiadomić zespół ds. szkoleń OKE w Łodzi.
Nieaktualne dane zawarte we wniosku uniemożliwią zaproszenie na szkolenie.

Wnioski o przyjęcie na szkolenie można składać:

- osobiście

 • w OKE w Łodzi, ul. Praussa 4 w godz. 8-16 (od poniedziałku do piątku),
 • w Biurze OKE w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 w godz. 7.30-15.30 (od poniedziałku do piątku)
 • - pocztą na adres OKE w Łodzi.

  Więcej informacji na temat składania wniosków i szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów można uzyskać w zespole ds. szkoleń:

 • Iwona Klimczak – tel. 42 664-80-61, e-mail: i.klimczak@komisja.pl
 • Małgorzata Rau – tel. 42 664-80-62, e-mail: gosia@komisja.pl

  WPISANIE DO EWIDENCJI EGZAMINATORÓW

  Kandydat na egzaminatora, który złożył kompletne dokumenty (szczegółowe informacje w zakładce Wymagania), ukończył z wynikiem pozytywnym stosowne szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów oraz złożył wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów zostaje wpisany do ewidencji egzaminatorów. Potwierdzeniem wpisu jest decyzja o wpisie do ewidencji egzaminatorów. Decyzja wydawana jest w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku o wpis do ewidencji.

  Kandydat na egzaminatora może zostać wpisany do ewidencji egzaminatorów właściwej ze względu na jego miejsce zamieszkania.

  Egzaminator ma obowiązek dbać o poprawność danych zapisanych w ewidencji egzaminatorów i informować OKE w Łodzi o zmianie danych oraz dbać o poprawność danych zapisanych w Panelu Egzaminatora (zmiany danych w Panelu Egzaminatora egzaminator dokonuje samodzielnie).

  Po otrzymaniu decyzji o wpisie do ewidencji egzaminatorów, egzaminator powinien zalogować się w Panelu Egzaminatora (, w celu sprawności poprawności zapisanych danych (nie dotyczy egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie).

  Zgłoszenie chęci sprawdzania prac egzaminacyjnych dokonuje się poprzez Panelu Egzaminatora ( (nie dotyczy egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie).

  DECYZJE O WPISIE DO EWIDENCJI EGZAMINATORÓW

  Po ukończeniu szkolenia i złożeniu wniosku o wpis do ewidencji egzaminator zostaje wpisany do ewidencji egzaminatorów, a OKE wydaje decyzję o wpisie do ewidencji egzaminatorów. Decyzja wydawana jest w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku o wpis do ewidencji.

  Decyzja zawiera m.in.
  - dane osobowe egzaminatora (imię/ imiona, nazwisko i PESEL)
  - rodzaj uprawnienia
  - numer egzaminatora
  - uzasadnienie i tryb odwoławczy.

  Decyzje można odbierać w siedzibie OKE:
  - osoby zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego: w Łodzi, ul. Praussa 4, w godzinach: 8:00 - 16:00 - od poniedziałku do piątku
  osoby zamieszkały na terenie województwa świętokrzyskiego: w Kielcach, ul. IX Wieków Kielc 3 w godzinach: 7.30 - 15.30 - od poniedziałku do piątku.

  Przed odebraniem decyzji prosimy o kontakt telefoniczny w celu upewnienia się, czy decyzja została już wydana - nr tel. w Łodzi: 42 664-80-61 (Iwona Klimczak) i 42 664-80-62 (Małgorzata Rau), nr tel. w Kielcach 41 34-21-959 (Marta Mucha-Krogulec).

  W przypadku niemożności osobistego odbioru, decyzję o wpisie do ewidencji egzaminatorów może odebrać upoważniona na piśmie osoba - wzór upoważnienia.

  Decyzja o wpisie do ewidencji egzaminatorów może zostać wysłana pocztą wyłącznie na pisemny wniosek egzaminatora.

  Po otrzymaniu decyzji o wpisie do ewidencji egzaminatorów, egzaminator powinien zalogować się w Panelu Egzaminatora, w celu sprawności poprawności zapisanych danych (nie dotyczy egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie). W przypadku zauważenia błędów, egzaminator powinien poprawić samodzielnie dane i powiadomić OKE w Łodzi (Iwona Klimczak 42 664-80-61.

  SKREŚLENIE Z EWIDENCJI EGZAMINATORÓW

  Zgodnie z art. 9c ust. 5 ustawy w systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), skreślenie z ewidencji egzaminatorów następuje:

  1. na wniosek egzaminatora,

  2. w przypadku:
  - nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w okresowych szkoleniach egzaminatorów, organizowanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
  - nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach dotyczących przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów, do których egzaminator został wyznaczony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej,
  - nieprzestrzegania przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów oraz ich oceniania,

  3. w razie niespełniania warunków, których mowa w art. 10 ust. 5 pkt. 2-4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela – (czyli w sytuacji gdy egzaminator nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych lub toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie) lub, gdy jest karany za przestępstwo popełnione umyślnie)

  4. w razie dokonania wpisu z naruszeniem prawa.

  Wpis do ewidencji, odmowa wpisu oraz skreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji administracyjnej dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZMIANY MIEJSCA ZAMIESZKANIA

  Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz.U. z 2013 r., poz. 468), w przypadku zmiany miejsca zamieszkania egzaminatora powodującego zmianę właściwości komisji okręgowej (tj. w przypadku egzaminatorów OKE w Łodzi zamieszkania na terenie innym niż województwo łódzkie lub świętokrzyskie) egzaminator ma obowiązek złożyć:
  - do komisji okręgowej właściwe ze względu na dotychczasowe miejsce zamieszkanie – tj. do komisji, która wpisała egzaminatora do ewidencji – wniosek o skreślenie z ewidencji egzaminatorów
  - do komisji właściwej ze względu na nowe miejsce zamieszkania – wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów.

  Komisja właściwa ze względu na nowe miejsce zamieszkania egzaminatora zwraca się do komisji okręgowej właściwej ze względu na dotychczasowe miejsce zamieszkania egzaminatora o przekazanie wymaganych dokumentów dotyczących egzaminatora. Po uzyskaniu tych dokumentów okręgowa komisja dokonuje wpisu do ewidencji.

  Więcej informacji nt. trybu wpisywania, prowadzenia ewidencji i skreślenia z ewidencji udzieli Iwona Klimczak nr tel. 42 664-80-61, i.klimczak@komisja.pl

  Wytworzył: Iwona Klimczak (2015-02-10)
  Opublikował: Iwona Klimczak (2010-11-30 14:12:54)
  Ostatnia zmiana: Iwona Klimczak (2020-03-19 14:24:35)

 •  
  spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
  spacer spacer