bip OKE Lód1
bip OKE Lód1
    ikonaOKE Łódź    ikonaBIP    ikonaMEN    ikonaCentralna Komisja Egzaminacyjna
szukaj:
spacer

spacer
koniec menu
spacer
spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
Obszary działania \ Egzaminatorzy    drukuj 
 
spacer spacer spacer spacer spacer
     
Informacja dla egzaminatorów sprawdzianu w sześcioletniej szkole podstawowej

Na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1010) z dniem 1 września 2016 r. okręgowe komisje egzaminacyjne zaprzestały prowadzenia ewidencji egzaminatorów w zakresie sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. Zgodnie z art. 15 ust. 2 powyżej cytowanej ustawy z dniem 1 września 2016 r. egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów w zakresie sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych - przestają być egzaminatorami w tym zakresie.

Informacja dla egzaminatorów gimnazjów

Informujemy, że zgodnie z art. 271 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60), z dniem 1 stycznia 2018 r. egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w dotychczasowym gimnazjum i egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych i dotychczasowym gimnazjum dla dorosłych, stają się również egzaminatorami w zakresie egzaminu ósmoklasisty i egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych.

Informacja dla egzaminatorów egzaminów eksternistycznych

Z dniem 31 sierpnia 2020 r. okręgowe komisje egzaminacyjne zaprzestają prowadzenia ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w dotychczasowym gimnazjum i egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych i dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych.

Informujemy, że zgodnie z art. 271 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60), z dniem 1 lipca 2020 r. egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego oraz egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, stają się również egzaminatorami w zakresie egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia.

Z dniem 31 sierpnia 2020 r. okręgowe komisje egzaminacyjne zaprzestają prowadzenia ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w dotychczasowym gimnazjum i egzaminów eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych i dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych.

Z dniem 1 lipca 2020 r. okręgowe komisje egzaminacyjne zaprzestają prowadzenia ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej. Egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów w tym zakresie stają się jednocześnie egzaminatorami w zakresie egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia.

***

Informacje ogólne o szkoleniach

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi organizuje bezpłatne kursy przygotowujące nauczycieli do pełnienia roli egzaminatora w zakresie:
• egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej,
• egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej,
• egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski)
• egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów, z których przeprowadzany jest egzamin maturalny
• egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Pełnienie obowiązków egzaminatora umożliwi nauczycielowi:
• dokładne poznanie kryteriów przyznawania punktów za egzaminacyjne odpowiedzi uczniów,
• dogłębną analizę pytań zamieszczonych w teście pod kątem własnej pracy dydaktycznej,
• pracę w zespole kreatywnych nauczycieli z różnych szkół,
• uzyskanie dodatkowych dochodów, dzięki pełnieniu funkcji egzaminatora.

Na szkolenie może zostać przyjęta osoba, która spełnia warunki określone w ustawie o systemie oświaty (art. 9c ust. 3 lub 4) oraz złoży wniosek o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów.

Zobacz:
szczegółowe informacje nt. wymagań wobec kandydatów na egzaminatorów
składanie wniosków o przyjęcie na szkolenie

Godzinowy wymiar szkoleń:

25 godzin dydaktycznych
25 godzin dydaktycznych
20 godzin dydaktycznych
10 godzin dydaktycznych
40 godzin dydaktycznych
34 godziny dydaktyczne
30 godzin dydaktycznych
30 godzin dydaktycznych
WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

Kandydat na egzaminatora musi spełniać wymogi określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - art. 9c ust. 3 lub 4.

Zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy o systemie oświaty egzaminatorem może być osoba, która:

1. posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, z zakresu której przeprowadzany jest sprawdzian lub egzamin, albo jest nauczycielem akademickim prowadzącym pracę dydaktyczną w dziedzinach związanych z zajęciami edukacyjnymi, wchodzącymi w zakres odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu,

2. posiada, uzyskany w okresie 6 lat poprzedzających złożenie wniosku o wpis do ewidencji, co najmniej trzyletni staż pracy dydaktycznej w szkole publicznej, szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w zakładzie kształcenia nauczycieli lub szkole wyższej albo co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w placówce doskonalenia nauczycieli, urzędzie organu administracji rządowej, kuratoriach oświaty lub innej jednostce sprawującej nadzór pedagogiczny. 3. Spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 2-4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r., poz. 191) - tj.
- ma pełną zdolność do czynności prawnej,
- nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie)
- nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie

4. ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie na egzaminatorów organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, zakończone egzaminem ze znajomości zasad przeprowadzania i oceniania sprawdzianu oraz egzaminów.

Zgodnie z art. 9c ust. 4 egzaminatorem w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie może być również osoba, która:

1. jest przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców albo stowarzyszenia lub samorządu zawodowego,

2. posiada kwalifikacje wymagane od instruktora praktycznej nauki zawodu oraz uzyskany w okresie ostatnich sześciu lat przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji, co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym przeprowadzany jest egzamin,

3.spełnia warunki określone w ust. 3 pkt 3 i 4, tj. spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Karta Nauczyciela i ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

SKŁADANIE WNIOSKÓW:
Osoby spełniające warunki wymagane od kandydatów na egzaminatorów określone w ustawie o systemie oświaty (więcej informacji w zakładce Wymagania), chcące zostać egzaminatorami powinny złożyć wniosek o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów (wraz z wymienionymi w nim załącznikami)wniosek do pobrania

WNIOSKI O PRZYJĘCIE NA SZKOLENIE MOŻNA SKŁADAĆ CAŁY ROK

Uwaga:
Na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów zapraszane są wyłącznie osoby, które złożyły wnioski o przyjęcie na szkolenie. Zaproszenia wysyłane są pocztą elektroniczną na adres mailowy podany przez kandydata we wniosku, w szczególnych przypadkach – telefonicznie.

W przypadku zmiany danych kandydata na egzaminatora, w szczególności adresu mailowego lub numeru telefonu, kandydat na egzaminatora powinien powiadomić zespół ds. szkoleń OKE w Łodzi.
Nieaktualne dane zawarte we wniosku uniemożliwią zaproszenie na szkolenie.

Wnioski o przyjęcie na szkolenie można składać:

- osobiście

 • w OKE w Łodzi, ul. Praussa 4 w godz. 8-16 (od poniedziałku do piątku),
 • w Biurze OKE w Kielcach – Al. IX Wieków Kielc 3 w godz. 7.30-15.30 (od poniedziałku do piątku)
 • - pocztą na adres OKE w Łodzi.

  Więcej informacji na temat składania wniosków i szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów można uzyskać w zespole ds. szkoleń:

 • Iwona Klimczak – tel. 42 664-80-61, e-mail: i.klimczak@komisja.pl
 • Małgorzata Rau – tel. 42 664-80-62, e-mail: gosia@komisja.pl

  WPISANIE DO EWIDENCJI EGZAMINATORÓW

  Kandydat na egzaminatora, który złożył kompletne dokumenty (szczegółowe informacje w zakładce Wymagania), ukończył z wynikiem pozytywnym stosowne szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów oraz złożył wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów zostaje wpisany do ewidencji egzaminatorów. Potwierdzeniem wpisu jest decyzja o wpisie do ewidencji egzaminatorów. Decyzja wydawana jest w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku o wpis do ewidencji.

  Kandydat na egzaminatora może zostać wpisany do ewidencji egzaminatorów właściwej ze względu na jego miejsce zamieszkania.

  Egzaminator ma obowiązek dbać o poprawność danych zapisanych w ewidencji egzaminatorów i informować OKE w Łodzi o zmianie danych oraz dbać o poprawność danych zapisanych w Panelu Egzaminatora (zmiany danych w Panelu Egzaminatora egzaminator dokonuje samodzielnie).

  Po otrzymaniu decyzji o wpisie do ewidencji egzaminatorów, egzaminator powinien zalogować się w Panelu Egzaminatora (, w celu sprawności poprawności zapisanych danych (nie dotyczy egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie).

  Zgłoszenie chęci sprawdzania prac egzaminacyjnych dokonuje się poprzez Panelu Egzaminatora ( (nie dotyczy egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie).

  DECYZJE O WPISIE DO EWIDENCJI EGZAMINATORÓW

  Po ukończeniu szkolenia i złożeniu wniosku o wpis do ewidencji egzaminator zostaje wpisany do ewidencji egzaminatorów, a OKE wydaje decyzję o wpisie do ewidencji egzaminatorów. Decyzja wydawana jest w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku o wpis do ewidencji.

  Decyzja zawiera m.in.
  - dane osobowe egzaminatora (imię/ imiona, nazwisko i PESEL)
  - rodzaj uprawnienia
  - numer egzaminatora
  - uzasadnienie i tryb odwoławczy.

  Decyzje można odbierać w siedzibie OKE:
  - osoby zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego: w Łodzi, ul. Praussa 4, w godzinach: 8:00 - 16:00 - od poniedziałku do piątku
  osoby zamieszkały na terenie województwa świętokrzyskiego: w Kielcach, ul. IX Wieków Kielc 3 w godzinach: 7.30 - 15.30 - od poniedziałku do piątku.

  Przed odebraniem decyzji prosimy o kontakt telefoniczny w celu upewnienia się, czy decyzja została już wydana - nr tel. w Łodzi: 42 664-80-61 (Iwona Klimczak) i 42 664-80-62 (Małgorzata Rau), nr tel. w Kielcach 41 34-21-959 (Marta Mucha-Krogulec).

  W przypadku niemożności osobistego odbioru, decyzję o wpisie do ewidencji egzaminatorów może odebrać upoważniona na piśmie osoba - wzór upoważnienia.

  Decyzja o wpisie do ewidencji egzaminatorów może zostać wysłana pocztą wyłącznie na pisemny wniosek egzaminatora.

  Po otrzymaniu decyzji o wpisie do ewidencji egzaminatorów, egzaminator powinien zalogować się w Panelu Egzaminatora, w celu sprawności poprawności zapisanych danych (nie dotyczy egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie). W przypadku zauważenia błędów, egzaminator powinien poprawić samodzielnie dane i powiadomić OKE w Łodzi (Iwona Klimczak 42 664-80-61.

  SKREŚLENIE Z EWIDENCJI EGZAMINATORÓW

  Zgodnie z art. 9c ust. 5 ustawy w systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), skreślenie z ewidencji egzaminatorów następuje:

  1. na wniosek egzaminatora,

  2. w przypadku:
  - nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w okresowych szkoleniach egzaminatorów, organizowanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
  - nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach dotyczących przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów, do których egzaminator został wyznaczony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej,
  - nieprzestrzegania przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów oraz ich oceniania,

  3. w razie niespełniania warunków, których mowa w art. 10 ust. 5 pkt. 2-4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela – (czyli w sytuacji gdy egzaminator nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych lub toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie) lub, gdy jest karany za przestępstwo popełnione umyślnie)

  4. w razie dokonania wpisu z naruszeniem prawa.

  Wpis do ewidencji, odmowa wpisu oraz skreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji administracyjnej dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZMIANY MIEJSCA ZAMIESZKANIA

  Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz.U. z 2013 r., poz. 468), w przypadku zmiany miejsca zamieszkania egzaminatora powodującego zmianę właściwości komisji okręgowej (tj. w przypadku egzaminatorów OKE w Łodzi zamieszkania na terenie innym niż województwo łódzkie lub świętokrzyskie) egzaminator ma obowiązek złożyć:
  - do komisji okręgowej właściwe ze względu na dotychczasowe miejsce zamieszkanie – tj. do komisji, która wpisała egzaminatora do ewidencji – wniosek o skreślenie z ewidencji egzaminatorów
  - do komisji właściwej ze względu na nowe miejsce zamieszkania – wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów.

  Komisja właściwa ze względu na nowe miejsce zamieszkania egzaminatora zwraca się do komisji okręgowej właściwej ze względu na dotychczasowe miejsce zamieszkania egzaminatora o przekazanie wymaganych dokumentów dotyczących egzaminatora. Po uzyskaniu tych dokumentów okręgowa komisja dokonuje wpisu do ewidencji.

  Więcej informacji nt. trybu wpisywania, prowadzenia ewidencji i skreślenia z ewidencji udzieli Iwona Klimczak nr tel. 42 664-80-61, i.klimczak@komisja.pl

  Wytworzył: Iwona Klimczak (2015-02-10)
  Opublikował: Iwona Klimczak (2010-11-30 14:12:54)
  Ostatnia zmiana: Iwona Klimczak (2017-09-18 08:58:58)

 •  
  spacer spacer spacer spacer spacer
  spacer
  spacer spacer